Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Nieuws van het Jeugdwerk

 

Afscheid Christien Niemeijer

 

Na een periode van twee jaar, eindigt het arbeidscontract van Christien Niemeijer. Op 1 januari 2010 is Christien als

JOP-jeugdwerker in dienst getreden bij de Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

Dit contract is op 1 januari 2011 met een jaar verlengd.

 

We zullen Christien missen en dan bedoelen we in het bijzonder, allen die betrokken zijn bij het Jeugd- en Jongerenwerk van onze wijkgemeenten. Haar opdracht was om samenhang aan te brengen in alle activiteiten, die voor en door onze jeugd worden gedaan: clubwerk, catechesewerk, kindernevendienst, jeugd- en jongerendiensten.

Christien stond aan de wieg van de oprichting van de Kaderraad.

Samen met de Kaderraad werd vorm en inhoud gegeven aan de werkplannen, waarmee de clubleiding aan de slag is gegaan. Werkplannen, waarin ook nieuwe wensen zijn opgenomen (Jeugddiakonaat) en een initiatief van de jongeren zelf: oprichting World Servants groep.

 

Dankzij Christien is er een belangrijke basis gelegd om samen met kinderen en tieners op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van kerk-zijn, onze jongeren stimuleren om zich in te zetten voor de gemeenschap.

Christien was een flinke steun in de rug voor de clubleiding.

Het is dan ook begrijpelijk dat zij via de jeugdouderlingen aan het Federatief Moderamen een hartenkreet hebben doen horen: hoe nu verder, hoe kunnen we voorkomen dat wat in twee jaar is bereikt opnieuw in de versukkeling Inmiddels heeft het Federatief Moderamen contact gelegd met de regio-JOP medewerker van Noord-Nederland om te bekijken of, samen met andere gemeenten, een vervolg kan worden gegeven aan datgene, dat in de afgelopen twee jaar is opgebouwd.

 

Namens de beide wijkgemeenten en in het bijzonder namens hen, die met Christien hebben samengewerkt, wil ik Christien hartelijk danken voor haar inzet, creativiteit en enthousiasme.

Zij is een stimulans geweest voor de clubleiding en de Kindernevendienstleiding, om onze kinderen en jongeren op een aantrekkelijke manier bij onze gemeenten te betrekken en hen daarin een plek te geven.

 

Namens het Federatieve Moderamen,

Frouwke Booij

 

 

Hallo allemaal,

 

Twee jaar geleden begon ik in jullie PKN Gemeente Westerbork i.w. als jeugdwerker. Mijn contract zit er al weer op. Ik heb documenten verzameld, die nog relevant zijn voor het jeugdwerk. Als ik de eerste stukken weer lees, is er veel werk verzet binnen het jeugdwerk. Dat is voornamelijk te danken aan de fantastische vrijwilligers binnen het jeugdwerk! Koester ze als gemeente!

 

Na twee jaar is het werk nog niet af. We hebben eerst een tijd geroeid. Roeien doe je met een blik achteruit. We hebben als het ware het verleden en het heden geobserveerd. Hoe staat het ervoor op dit moment? Daarna zijn we gaan kanoën. Hier en daar zoek je de beste en mooiste plekken op. We hebben allerlei ideeën geopperd die voor de toekomst bij het jeugdwerk in Westerbork zouden passen. Daaruit is een visie en beleidsplan voortgekomen. Er is een koers uitgezet en we zijn net een jaar geleden in de boot gestapt om deze koers te gaan varen. Ik hoop, dat iedereen aan boord blijft en vooral ook naar de vlag kijkt op het (zeil)schip, die aangeeft vanwaar de wind komt. Aansluiten bij de jongeren is van levensbelang. En net als de wind, weet je nooit van tevoren waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Laat je inspireren door de Heilige Geest.

Ik besef opeens, dat het vergelijken van het jeugdwerk in een typisch zanddorp als Westerbork met varen en boten wel vreemd is. Dan nu over naar het zand en mijn laatste wens voor jullie jeugdwerk. Het jeugdwerk was twee jaar geleden een soort eiland binnen de gemeente. Mijn wens is, dat door de nieuwe koers te varen, de jeugd zich laat zien en zich welkom voelt op alle ‘eilanden’, beter gezegd in alle lagen van gemeentezijn. Binnen het diaconaat en pastoraat, in de erediensten, bij allerlei activiteiten in de gemeente en dat het ook mag leven in de gezinnen zelf. Hoe de World Servantsgroep te werk gaat, is een mooi voorbeeld daarvan! Ik hoop, dat de PKN Gemeente i.w. een plek mag zijn waar jeugd zich gezien en gekend mag weten en waar ze mogen ontdekken wie ze zijn in relatie tot God, de ander en de wereld.

Bedankt gemeente, bedankt vrijwilligers binnen het jeugdwerk, bedankt allen die zich op zijn of haar manier bezig houden met de jeugd en bovendien bedankt jeugd voor jullie inzet en deze bijzondere twee jaren. Het ga jullie goed en wie weet tot ziens!

 

Een hartelijke groet,

Christien Niemeijer