Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Gezondheidszorg, onderwijs en creativiteit


De opbrengst van de kerstcollecte gaat onder andere naar partnerorganisatie Anak Wayang die met succes werkt aan het verbeteren van de rechten, gezondheid en onderwijs van de kinderen. Hierbij worden kinderen actief betrokken en bewust gemaakt van de mogelijkheden die ze zelf hebben om hun toekomst vorm te geven. De vrijwilligers van Anak Wayang laten deze kinderen opbloeien via creatieve activiteiten als tekenen, verhalen vertellen, toneel, dansen, schilderen, sporten. Ook krijgen ze huiswerkbegeleiding. Dat versterkt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen en maakt hen bewust van de waarde van vriendschap en naastenliefde. Ook ouders en de overheid worden betrokken om de weerbaarheid van deze kinderen te vergroten.

Kerstcollecte Geef om ieder kind
Met kerst collecteren veel kerken voor dit werk. Ook bij ons zal op Eerste Kerstdag de diaconiecollecte bestemd zijn voor Kerk in Actie - Kinderen in de Knel. Geef om ieder kind.

Van harte aanbevolen.

 

Namens het College van Diakenen,

Henk Hesselink (secr.)

 

 

Diakenen  Ambassadeurs van Hoop

 

Dat was het thema van de 116e Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 19 november jl. Met drie diakenen en een lid uit de ZWO-commissie hebben we die dag bijgewoond. Om 10.00 uur werden we welkom geheten door ds. Peter Verhoeff, synodevoorzitter van de PKN. De liturgische opening werd verricht door Irene Kool, geestelijk verzorger. Vervolgens was er een boeiende inleiding door prof. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie met als thema: "Diakenen, Ambassadeurs van Hoop". Voor Jetta Klijnsma, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en nu Tweede Kamerlid voor de PvdA, was dit een prima opstap voor haar inleiding. De inleidingen werden afgewisseld met filmimpressies en cabaret.

Kortom, een zeer inspirerend ochtendprogramma.

 

Na de lunch, en voor aanvang van het middagprogramma, was er ruimschoots de gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken. Een groot aantal organisaties was er vertegenwoordigd.

Het middagprogramma bestond uit een aantal workshops, waarop we van te voren konden inschrijven. Vanuit ons groepje was er een grote voorkeur voor de workshop “Hoe kom ik mensen in armoede op het spoor”. Over het herkennen van signalen van mensen in armoede, het helpen verstevigen van hun financiële positie en het tegengaan van sociale uitsluiting. Met tips en suggesties over de rol van diakenen. Onderwerpen als: “Wat is armoede in Nederland”, “Oneerlijke verdeling van welvaart” en “Geen liefdadigheid maar rechtvaardigheid” kwamen voorbij. Ook werd met elkaar van gedachten gewisseld over de zes vormen van armoede en over de vraag hoe de diaconie de problemen op het spoor komt. Al met al een zeer waardevolle workshop, die prima aansluit bij onze wens om lokaal meer aandacht te geven aan dit onderwerp en waarvoor een diaken specifiek is vrijgemaakt om zich hierin verder te verdiepen.

 

Ook de workshop Jeugddiaconaat werd door velen bezocht. In deze workshop stonden twee zaken centraal: “Maatschappelijke stage in de kerk” en “Seven”.

Bij maatschappelijke stageplaatsen gaat het om het ontdekken hoe jongeren via maatschappelijke stageplaatsen actief betrokken raken bij het werk van de kerk en hoe we zelf maatschappelijke stageplaatsen kunnen opzetten in onze kerk. Vanaf dit schooljaar zijn scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage te lopen. Deze stage is een kans voor de kerken om jongeren te betrekken bij de gemeente. De maatschappelijke stage bedraagt 30 uur en de meeste onderwijsinstellingen kiezen ervoor dit in te roosteren in het derde schooljaar. JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk) heeft materiaal en een cursus ontwikkeld over dit onderwerp, om te helpen deze plekken op te zetten.

 

Bij Seven gaat het erom hoe je met jongeren aan de slag kunt met diaconaat. Seven daagt 12-plussers en 16-plussers uit om aan de hand van actuele filmpjes en aansprekende werkvormen aan de slag te gaan met diaconaat. De concrete voorbeelden en suggesties in dit materiaal sluiten aan bij de zeven werken van barmhartigheid. Het wil jongeren helpen om te werken aan een diaconale houding en de deelnemers laten ontdekken dat diaconaat meer is dan ‘acties’ of ‘geld geven’.

Er is een werkmap samengesteld voor zeven bijeenkomsten. Elk van deze bijeenkomsten vormt een stap in de ontwikkeling van een diaconale houding. Werk aan de winkel dus voor onze diaconie en in het bijzonder voor onze jeugddiaken.

 

Rond de klok van 16:00 uur werd de dag plenair afgesloten en gingen allen (er waren zo’n 1000 diakenen bij elkaar)

voldaan huiswaarts.

 

Namens het College van Diakenen,

Henk Hesselink (secr.)