Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd
Protestantse Gemeente Westerbork

Nieuws en persberichten

DIENST VAN WOORD EN GEBED

Voor het houden van een rouwdienst van een lid van de gemeente stelt de kerken­raad het kerkgebouw "
De Voorhof' ter beschikking.

Ook voor een organist wordt gezorgd.

Het tijdstip waarop de dienst en de daarop volgende begrafenis zullen plaatsvinden, dient vastgesteld te worden in overleg met degene, die de dienst zal leiden en in overleg met de koster van "De Voorhof'.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden leden in de morgendienst herdacht.
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL
Het Heilig Avondmaal wordt "minstens zes keer per jaar" gevierd; daarnaast kan op bijzondere dagen in het jaar ook de Maaltijd van de Heer gevierd worden.

Hiervoor is iedereen, die lid is van de gemeente van Jezus Christus en Hem van harte lief­heeft, uitgenodigd, ongeacht de leeftijd.
Bij degenen, die kerktelefoon hebben wordt brood en wijn thuis bezorgd, zodat ook zij de dienst kunnen meevieren.
In principe wordt het Heilig Avondmaal in de morgendienst gevierd.

Ook bestaat de mogelijkheid voor de bewoners van het Derkshoes, om gezamenlijk in een zaal het Heilig Avondmaal te vieren via de kerktelefoon, hierbij zijn 2 diakenen aanwezig
HUWELlJKSBEVESTIGINGEN

De aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging dient tijdig bij de predikant te worden ingediend of u neemt contact op met uw pastoraal ouderling.
De verdere voorbereiding vindt dan in overleg plaats.
Voor de huwelijksbevestiging van leden in kerkgebouw "de Voorhof' worden geen kosten in rekening gebracht.
Wel zal in de dienst een collecte worden gehouden, welke bestemd is voor de kerk.
BEDIENING HEILIGE DOOP

In principe kan in iedere kerkdienst de Heilige Doop bediend worden.
In de praktijk gebeurt dat altijd na overleg in de vorm van een doopdienst en zo mogelijk samen met andere doopouders.
Voor het aanvragen daarvan, kunt u zich wenden tot de predikant of tot uw pasto­raal ouderling.